خوان

( خوان )
{ خان (و معدولہ) }
( فارسی )

تفصیلات