نظریاتی

( نَظَرْیاتی )
{ نَظَر + یا + تی }
( عربی )

تفصیلات