ندامت

( نَدامَت )
{ نَدا + مَتس }
( عربی )

تفصیلات