قانونی

( قانُونی )
{ قا + نُو + نی }
( عربی )

تفصیلات