انکسار

( اِنْکِسار )
{ اِن + کِسار (کسرہ ک مجہول) }
( عربی )

تفصیلات


اسم مجرد
١ - فروتنی، خاکساری، عاجزی۔