امداد

( اِمْداد )
{ اِم + داد }
( عربی )

تفصیلات