مقادیر

( مَقادِیر )
{ مَقا + دِیر }
( عربی )

تفصیلات