چھند[4]

( چَھنْد[4] )
{ چَھنْد }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - مکروفن، فریب، جُل، چال، ترکیب۔