نوم

( نَوم )
{ نَوم (و لین) }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - نیند، خواب نندرا نیز خواب راحت، سکون کی نیند، (مجازاً) آرام۔