یک

( یَک )
{ یَک }
( فارسی )

تفصیلات


صفت عددی ( واحد )
١ - ایک، واحد، اکیلا، تنہا، نرا۔