ہمدرد

( ہَمْدَرْد )
{ ہَم + دَرْد }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی ( واحد )
١ - درد مند، شریک درد، دکھ دار کا ساتھی، درد شریک، غم خوا۔