وفات

( وَفات )
{ وَفات }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت ( مؤنث - واحد )
جمع غیر ندائی   : وَفاتوں [وَفا + توں (و مجہول)]
١ - طبیعی موت، موت، انتقال، مرگ، اجل، قضا، رحلت۔
  • death
  • decease
  • demise