وسیلہ

( وَسِیلَہ )
{ وَسی + لَہ }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ ( مذکر - واحد )
واحد غیر ندائی   : وَسِیلے [وَسی + لے]
جمع   : وَسِیلے [وَسی + لے]
جمع غیر ندائی   : وَسِیلوں [وَسی + لوں (و مجہول)]
١ - ذریعہ، واسطہ، شفاعت، ومسالحت، توسط، دستگیری، حمایت، پشت، پناہ، اعانت، آسرا۔
٢ - دستاویز، سند۔