نگرانی

( نِگْرانی )
{ نِگ + را + نی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ ( مؤنث - واحد )
جمع   : نِگْرانِیاں [نِگ + را + نِیاں]
جمع غیر ندائی   : نِگْرانِیوں [نِگ + را + نِیوں (و مجہول)]
١ - دیکھ بھال، محافظت، حراست، حفاظت، نگہبانی، خبر گیری، اہتمام، انتظام۔
  • watchfulness;  expectation;  supervision
  • superintendence