رانڈ

( رانْڈ )
{ رانْڈ (نون مغنونہ) }
( سنسکرت )

تفصیلات