انجام

( اَنْجام )
{ اَن + جام }
( فارسی )

تفصیلات