نہایت

( نِہایَت )
{ نِہا + یَت }
( عربی )

تفصیلات