یکتا

( یَکْتا )
{ یَک + تا }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی ( واحد )
١ - فرد، واحد، یکا، وحید، منفرد، اکیلا، یگانہ، وحیدالعصر، مفرد، تنہا، مجرد، بے جفت، طاق۔
٢ - نرالا، انوکھا۔
٣ - بے مثال، بے نظیر، بے مثل۔