نقصان

( نُقْصان )
{ نُق + صان }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ ( مذکر - واحد )
جمع   : نُقْصانات [نُق + صا + نات]
جمع غیر ندائی   : نُقْصانوں [نُق + صا + نوں (و مجہول)]
١ - کمی، کوتاہی۔
٢ - ضرر، دکھ، تکلیف، گزند، زیاں، حرج، قباحت۔
٣ - خسارہ، ٹوٹا، زیرباری، گھاٹا۔
٤ - بربادی، تباہی۔
٥ - رائگاں، ضائع۔
٦ - خلل، فتور، رخنہ۔
  • defect;  deficiency;  loss;  waste;  detriment
  • injury
  • harm
  • damage;  blemish;  prejudice;  mischief