ملامت

( مَلامَت )
{ مَلا + مَت }
( عربی )

تفصیلات