موسمی

( مَوسَمی )
{ مَو (و لین) + سَمی }

تفصیلات