نگران

( نِگْران )
{ نِگ + ران }
( فارسی )

تفصیلات