میگھ[1]

( میگھ[1] )
{ میگھ (ی مجہول) }
( سنسکرت )

تفصیلات