مشرقی

( مَشْرِقی )
{ مَش + رِقی }
( عربی )

تفصیلات