افضل

( افضل )
( عربی )

تفصیلات


صفت
١ - بزرگ ترین۔ بہترین۔ عمدہ ترین ۔ نہایت اچحا ۔ جمع ؛ افاضل