اقبال مندی

( اقبال مندی )
( عربی )

تفصیلات


اسم ( مذکر )
١ - خوش نصیبی ۔ طالع دری