نو[2]

( نَو[2] )
{ نَو (و لین) }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - نیا، جدید۔